Inne informacje

1Regulamin przewozu osób

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB

 1. Pasażer zawiera umowę przewozu poprzez nabycie biletu jednorazowego lub miesięcznego (em-karty).
  • Em-kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, na której została karta imiennie przypisana. W przypadku udostępnienia karty osobom trzecim kierowca lub rewizor ma obowiązek zatrzymać Em-kartę. 
  • Pierwszą EM-kartę pasażer otrzymuje bezpłatnie. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty EM-karty, za jej duplikat pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 20,00 zł.
  • Podczas zasilania EM-karty każdy pasażer otrzymuje paragon fiskalny. Jest on podatkowym dokumentem potwierdzającym nabycie biletu. Paragon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdyż jest on podstawą do składania wszelkiego rodzaju reklamacji oraz wystawienia faktury VAT.
  • Zakup biletu miesięcznego możliwy jest tylko do końca miesiąca, poprzedzającego miesiąc, na który ma zostać zakupiony bilet. Informacje o otwarciu biura, udostępniane są na stronie sandbus.pl (nad rozkładami jazdy).
  • Zwrot biletu miesięcznego możliwy jest tylko do końca miesiąca, poprzedzającego miesiąc, na który został zakupiony bilet. Biuro zatrzymuje wtedy em-kartę oraz podpisany przez zwracającego, paragon fiskalny. Obowiązuje przy tym opłata manipulacyjna w kwocie 50 zł.
 2. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni bilet ważny na określony dzień, godzinę i trasę przejazdu.
 3. Pasażer zobowiązany jest do posiadania biletu oraz legitymacji uprawniającej do przejazdu (w przypadku biletu ulgowego) przez cały okres podróży i okazania do kontroli osobom uprawnionym.

Do kontroli biletu upoważniony jest kierowca oraz uprawnione osoby legitymujące się identyfikatorem wydanym przez Przewoźnika.

 1. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z wykonaniem umowy przewozu należy kierować na adres:

99-300 Kutno ul. Kościuszki 15, lub mail: skargi@sandbus.pl.

W sytuacjach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie należy kontaktować się z informacją SAND-BUS tel. 508-507-500 w godzinach 9-17.

 1. Dzieciom do lat 4-ch podróżującym bezpłatnie, nie przysługuje prawo do zajmowania osobnego miejsca.
 2. Pasażer posiadający bilet niezgodny z dokumentem uprawniającym do ulgi zostanie obciążony karą 70,00 zł/100,00 zł.
 3. Pasażer podróżujący bez ważnego biletu zobowiązany jest wnieść opłatę karną w wysokości

150,00 zł/200,00 zł. W razie odmowy zapłaty opłaty karnej, pasażer nie może zakupić biletu miesięcznego na 2 najbliższe miesiące.

 1. Pasażerowie mogą przewozić bagaż podręczny, jeśli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia oraz nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.
 2. Pasażerowie nie mogą przewozić w pojazdach żadnych zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników osoby niewidomej).
 3. Przedmioty pozostawione w autobusie nie są objęte ochroną i odpowiedzialności Przewoźnika.
 4. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenia pojazdu lub zniszczenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów powstałe w związku z przewozem bagażu.
 5. Bagażu ręcznego nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 6. Zabrania się przewozu materiałów niebezpiecznych mogących doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia pasażerów oraz powodujących zniszczenia mienia.
 7. Zabronione jest spożywanie alkoholu w autobusach Przewoźnika oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, a także środków odurzających.
 8. Zabrania się palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych w autobusie.
 9. Zabrania się wnoszenia na pokład autobusu oraz posiadania podczas podróży napojów w otwartych opakowaniach (dopuszcza się kubek z zamkniętym wieczkiem).
 10. Nie zastosowanie się do któregokolwiek z punktów powyższego regulaminu może spowodować usunięcie z autobusu w interesie pozostałych pasażerów. Pasażer usunięty nie jest uprawniony do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych kosztów, a Przewoźnik nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za usunięcie pasażera i wynikające z tego ewentualne szkody.

Skargi i wnioski należy kierować na adres:

Krystian Ślebocki SAND-BUS

99-300 Kutno

Kościuszki 15

skargi@sandbus.pl

2Bilet miesięczny
Co jest potrzebne do wyrobienia biletów miesięcznych:
 • zdjęcie do zeskanowania
 • legitymacja uprawniająca do ulgi (ważna)
Ulgi ustawowe obowiązujące dla biletów miesięcznych:
Kutno - Łódź - Kutno
37% 
 • osobie niewidomej, jeśli nie została uznana za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji.
49%
 • dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
 • dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
 • szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
 • szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 • sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
 • szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994
51%
 • studentom do ukończenia 26 roku życia,
 • doktoranci do ukończenia 35 roku życia,
 • osoby niewidome, uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji
78%
 • dzieciom i młodzieży dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym do ukończenia 24 roku życia oraz studentów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do 26 roku życia.
 
Kutno - Żychlin - Kutno i Kutno - Pniewo - Kutno
33%
 • nauczycielom przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych- publicznych lub nie publicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
 •  nauczycielom akademickim
37%
 • osobie niewidomej, jeśli nie została uznana za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji.
49%
 • dzieciom i młodzieży w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponad gimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
51%
 • studentom do ukończenia 26 roku życia.
78%
 • dzieciom i młodzieży dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym do ukończenia 24 roku życia oraz studentów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do 26 roku życia.
93%
 • osobie niewidomej uznanej za niezdolną do samodzielnej egzystencji.